Reklamacje

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem firmadragon@wp.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Firma Dragon ul. Sowiniecka 45a 62-050 Mosina 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail  b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, c) przedmiot reklamacji d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 3. 4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjne 6. W momencie odbioru towaru klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności listonosza lub kuriera. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, który powinien zostać podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę. 7. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywanie wyłącznie w oparciu o ten dokument. 8. Klient składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go lub osobiście dostarczyć na adres:Firma DRAGON Kasprzak Beata ul. Sowiniecka 45a 62-050 Mosina 9. W przypadku reklamacji towaru należy dołączyć do niego otrzymaną fakturę lub paragon fiskalny. 10. Za odesłanie towaru płaci klient. 11. Gwarantujemy naprawę lub w przypadku braku możliwości naprawy – jego wymianę lub zwrot wartości towaru W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy i prawa.

Shopping Cart
Scroll to Top
Call Now Button