Regulamin

§1 Wstęp

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż oferowanych produktów. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: Firma Dragon Beata Kasprzak z siedzibą: ul. Sowiniecka 45a 62-050 Mosina , adres do korespondencji: ul. Sowiniecka 45a 62-050 Mosina NIP 7772721631, REGON 301720158,
  • Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.firma-dragon.pl za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy,
  • Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za pośrednictwem Sklepu,
  • Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.
  • Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego.
 4. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej www.firma-dragon.pl
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny: ul. Sowiniecka 45a 62-050 Mosina, na adres mailowy: info@firma-dragon.pl , telefonicznie pod nr: 504 392 493, 513 122 807, lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie www.firma-dragon.pl
 6. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
 7. Firma DRAGON podaje do wiadomości, że w związku z brakiem technicznej możliwości umieszczania na paragonie numeru identyfikującego nabywcę za pomocą kasy fiskalnej, paragony będą wystawiane tylko i wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
  Nabywca prowadzący działalność gospodarczą i chcacy otrzymać FV zobowiązany jest zaznaczyc przy zakupie opcje FV i wypełnic potrzebne pola.

§2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 1. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski.
 2. Zakup towarów on-line za pośrednictwem sklepu możliwy jest po wcześniejszej rejestracji jak również bez rejestracji.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 4. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancją do +/- 2cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

§3 Zasady składania zamówień

 1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe on-line – za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.firma-dragon.pl
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego lub poprzez formularz zakupu, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
 4. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie może zostać anulowanie.
 6. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.
 7. Zamówienia z kilkoma produktami są realizowane w terminie określonym przy produkcie z najdłuższym czasem wysyłki.
 8. Przy indywidualnych zamowieniach wymagamy wpłaty zaliczki w kwocie ustalonej ze sprzedawcą a towar nie podlega zwrotowi.

§4 Czas realizacji zamówień

 1. Towary oferowane w sklepie sa produkowane od podstaw według podanych parametrów zamówienia przez klienta. Dopiero po złożonym zamówieniu i podaniu rodzaju tkaniny i kolorystyki czy rozmiaru itp. zaczynamy produkcje danego produktu.
 2. Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produktcie i jest liczony od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Do czasu realizacji należy doliczyc jeszcze czas dostawy ( 1-3 dni roboczych ).

§5 Dostawa

 1. Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany na terenie całej Polski.
 2. Paczki wysyłamy firma POCZTEX 48 od poniedziałku do piatku .
 3. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona Kupującemu do 3 dni roboczych po dniu, w którym została wysłana przez Sprzedawcę.

§6 Formy płatności

 1. Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:
  • przedwpłata na konto – płatność przelewem na rachunek bankowy
   Firma Dragon Beata Kasprzak ul. Słoneczna 10 62-053 Pecna
   Numer konta 74 1240 6595 1111 0010 8693 4254
  • przedwpłata na konto – szybki przelew
  • płatność za pobraniem – opłata uiszczana jest kurierowi przy odbiorze towaru.
  • płatność przy odbiorze – opłata uiszczana jest gotówka w siedzibie firmy przy odbiorze towru

§7 Reklamacje

 1. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 2. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@firma-dragon.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Firma Dragon ul. Sowiniecka 45a 62-050 Mosina
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, c) przedmiot reklamacji d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjne
 7. W momencie odbioru towaru klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności listonosza lub kuriera. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, który powinien zostać podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywanie wyłącznie w oparciu o ten dokument.
 8. Klient składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go lub osobiście dostarczyć na adres:Firma DRAGON Kasprzak Beata ul. Sowiniecka 45a 62-050 Mosina. Za odesłanie towaru płaci klient. W przypadku reklamacji towaru należy dołączyć do niego otrzymaną fakturę lub paragon fiskalny.
 9. Gwarantujemy naprawę lub w przypadku braku możliwości naprawy – jego wymianę lub zwrot wartości towaru W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy i prawa.

§8 Gwarancja

 1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancja.
 2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
 3. W przypadku gdy, w ocenie Sprzedawcy, naprawa towaru lub wymiana na nowy jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar.
 4. Zgłoszenia wady fizycznej towaru w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza reklamacyjnego , pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany na wstępnie niniejszego Regulaminu, lub osobiście pod adresem Sprzedawcy. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu towaru u Sprzedawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
 5. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmii za wady rzeczy sprzedanej.
 6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania towaru.
 3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z dostępnego formularza.
 4. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
  • pocztą na adres korespondencyjny: ul. Sowiniecka 45a 62-050 Mosina
  • mailowo na adres: info@firma-dragon.pl
 5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu równowartość produktu.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać „ZWROT”.
 7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi dla którego został wykonany produkt pod indywidualne zamowienie.

§10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrowaniem Sklepu zajmuje się Sprzedawca. Wszelkie prawa do Sklepu, jego domeny internetowej, nazwy, szaty graficznej, zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu, a także wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy, a Kupujący może z nich korzystać tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Za pośrednictwem Sklepu są świadczone usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie i odtwarzanie zawartości Sklepu oraz składanie zamówień na Towary.
 3. Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:
  • dokonania rejestracji w Sklepie i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego – dla Kupujących zarejestrowanych w Sklepie,
  • z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Kupującego – dla Kupujących niezarejestrowanych w Sklepie,
 4. Rejestracja w Sklepie i utworzenie Konta umożliwia Kupującemu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu niedostępnych dla niezarejestrowanych klientów, takich jak dostęp do informacji o historii i szczegółach złożonych zamówień, wystawionych rachunkach, wysyłanych powiadomieniach, a także umożliwia wygodne aktualizowanie danych Kupującego, podanych podczas rejestracji.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Sprzedawcy, a także wywołane niedozwoloną ingerencją Kupujących.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Kupujących ze Sklepu spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń lub zmian na stronie Sklepu. Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, poprzez zamieszczanie odpowiednich komunikatów na stronie Sklepu.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu, Kupujący , oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Kupujący może skorzystać z:
  • Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
  • mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu.
 3. Kupujący ma również prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org )
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Do pobrania:

Załącznik:  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość – kliknij i pobierz

Załącznik:  Wzór formularza zwrotu towaru – kliknij i pobierz

Shopping Cart
Scroll to Top
Call Now Button